Slovo nášho záhradného architekta

Už v dávnej minulosti ľudia obklopovali svoje príbytky zeleňou, a to predovšetkým upravenými záhradami. Tie boli vždy výsledkom prostredia, v ktorom boli založené. Všeobecne bolo okrasných záhrad menej, avšak boli priestrannejšie a štýlom prispôsobené dobe a životnému štýlu zámožných vrstiev, ktoré svoje záhrady budovali pri honosných rodinných sídlach.

Poslanie záhrad v živote ľudskej spoločnosti sa v minulosti menilo a malo svoje konkrétne formy, závislé od určitého historického obdoba a na jeho hospodársko-spoločenských pomeroch. Preto ani dnešné moderné záhrady nemôžeme považovať za statický jav. Intenzita a rozsah zmien v celkovom poňatí záhrad budú úmerné zmenám, ktoré v živote spoločnosti nastanú v súčasnosti aj v budúcnosti.

Štýl súčasných záhrad sa líši aj v súvislosti s prostredím, v ktorom sa záhrada nachádza. Na vidieku, kde ľudia majú bližší vzťah k pôde, ešte často nachádzame záhrady úžitkové, zamerané na pestovanie zeleniny, ovocia a pod. Len v tesnej blízkosti domu, a hlavne v predzáhradkách, sú vysádzané okrasné rastliny.

Tento spôsob využívania záhrady sa postupne mení. Čoraz viac ľudí chce po náročnom pracovnom vyťažení relaxovať v zeleni, čo im umožní okrasná záhrada. Upravená záhrada navodzuje pocit spojenia s prírodou.

Moderné okrasné záhrady sú zakladané predovšetkým pri novobudovaných rodinných domoch a rekonštruovaných starších stavbách. Ľudia prichádzajú na to, že upravenou záhradou získavajú na pár mesiacov v roku rozšírený životný priestor, kde môžu uplatniť svoju fantáziu, tvorivosť a vkus a kde môžu odpočívať priamo v zeleni. Taktiež interiér získa na kráse pekným výhľadom do upravenej záhrady, nakoľko správne založená záhrada má byť zaujímavá v každom ročnom období. Vhodným prvkom domov sú veľké presklené dvere, vedúce často na terasu pri dome. Otvorením týchto dverí v lete dochádza k skutočnému prepojeniu vonkajšieho a vnútorného prostredia. Tento efekt podčiarkuje aj použitie podobných materiálov na podlahy, zariadenie terás nábytkom, vysadenie rastlín (v interiéri aj v exteriéri) do rovnakých nádob a pod.

Pri zakladaní modernej záhrady nám musí byť vopred jasné, ako chceme svoj vonkajší priestor využívať. Ak obľubujeme stretnutia s priateľmi, grilovanie a pod., určite sa dôležitým prvkom našej záhrady stane miesto na sedenie so stolom, stoličkami, záhradným grilom alebo krbom, prípadne prírodným ohniskom. V tomto priestore postavíme zvyčajne altán, prípadne pergolu.

Ak uprednostňujeme skôr intimitu, súkromie a nerušený odpočinok, vytvoríme v záhrade správnym zoskupením drevín zákutia , kde môžeme umiestniť lavičku, využívanú ako miesto na meditáciu, prípadne posedenie s knihou.

Zaujímavým prvkom, ktorý získava čoraz väčšiu obľubu, sú vodné plochy. Voda v záhrade má nezastupiteľnú funkciu. Môžeme ju využiť ako prírodný prvok - jazierko. K vode patria samozrejme kamene, rastliny, ryby a iné vodné živočíchy. Spojením týchto prvkov získava nami vytvorené prostredie väčšiu estetickú, biologickú aj rekreačnú účinnosť. Ak sa nám podarí pri jazierku vytvoriť vyvieračku, efekt žblnkajúcej vody znásobí naše pozitívne pocity.

Príjemným vodným prvkom, ktorý priaznivo ovplyvní mikroklímu a zároveň pôsobí esteticky zrkadlením hladiny, je bazén. Tento zároveň plní aj funkciu rekreačnú. Máme možnosť výberu rôznych tvarov a typov. Okolie bazénu môžeme prepojiť so zeleňou zaujímavou skupinou kameňov a drevín.

Podľa funkčného poslania rôznych vodných plôch volíme ich veľkosť, ako aj umiestnenie v priestore. S ohľadom na viacúčelovosť by určite nemali chýbať v žiadnej záhrade.

Ak nemáme možnosť vytvoriť v záhrade vodný prvok, môžeme si nahradiť vodu symbolicky. Dojem vody vytvorí dobre vybudovaný suchý potok zo štrku , kameňov a miestami vysadených trsov tráv a iných rastlín.

V našich záhradách sa čoraz častejšie objavujú motívy japonských záhrad. Nejde o to, aby sme do nášho prostredia nasilu vnášali cudzie prvky, ale aby sme sa inšpirovali jednoduchými a predsa účinnými výrazovými prostriedkami, aké sú v japonských záhradách používané. Prvky a motívy japonského umenia záhrad sa môžu uplatniť i v našich zemepisných šírkach. Japonské záhrady pôsobia na pozorovateľa fascinujúcim spôsobom. Vynikajú pozoruhodnou jednoduchosťou, prirodzenosťou a dýchajú pokojom, ktorý z nich priam vyžaruje. Možno je to tým, že japonskí záhradní architekti si kladú za cieľ vyjadrenie celkovej prirodzenosti prírody prostredníctvom nimi vytváranej záhrady. Pre japonskú záhradu nie je podstatná veľkosť pozemku. Aj v malých priestoroch sa dá v náznaku vytvoriť kompletné prírodné prostredie. Pokojným posedením v takomto kútiku zelene sa naučíme zmierniť svoje životné tempo, na chvíľu sa zastaviť a premýšľať o živote.

Obytná plocha záhrady by mala slúžiť aj deťom. Preto tam, kde to má opodstatnenie, bude dôležitým obytným zariadením modernej záhrady detský kútik. Najčastejšie pri tom využívame rôzne pieskoviská, hojdačky, preliezačky a pod.

V záhrade si môžeme vytvoriť priestor na rekreačný šport rôzneho druhu. Niekedy postačí len dostatočne veľká trávnatá plocha na loptové hry, umiestnenie basketbalového koša, ale môžeme použiť aj náročnejšie prvky, ak nám to dovolí priestor a finančné možnosti.

Využitie záhrady sa podstatne predĺži inštalovaním nočného osvetlenia. Vhodne umiestnené záhradné svietidlá môžu okrem základného osvetlenia chodníkov alebo odpočívadiel zdôrazniť najpôsobivejšie záhradné partie. Dôležitá je voľba typu svietidiel, ktoré by mali korešpondovať s osvetlením domu. Podľa umiestnenia vyberáme výšku svietidiel. Na miesta, ktoré chceme viac osvetliť, inštalujeme vyššie svietidlá - spravidla od 1 do 1,8 m, v skupinách nízkych rastlín použijeme výšku cca 0,5m. Veľmi zaujímavo pôsobí spodné osvetlenie solitérnych drevín halogénovým reflektorom.

Aby sme si uľahčili údržbu záhrady a rastlín počas našej neprítomnosti, odporúčame inštaláciu automatického závlahového systému.

Možností, ako si svoju záhradu vytvoriť tak, aby sme sa v nej cítili príjemne, je veľa. Záleží len od nás, aký štýl záhrady zvolíme, aké prvky v nej použijeme, akými rastlinami ju vysadíme. Cieľ je však rovnaký - vytvoriť si prostredie, v ktorom budeme bližšie k prírode.

V prípade záujmu o vypracovanie záhradného projektu nás kontaktujte na telefonnom čísle 0908 434 296, alebo 0905 442 560, prípadne e-mailom apro.zahradnecentrum@stonline.sk  a dohodnite si s nami  stretnutie. 

 

 

Ing. Jana Krajčiová