Všeobecné informácie

Vlastnosti palív

Drevo

ako nositeľ energie má výhrevnosť 15 000 kJ / kg. Výhrevnosť dreva je tým vyššia, čím je drevo suchšie, odporúčame vlhkosť pod 20 %. Takúto vlhkosť má drevo sušené prirodzeným spôsobom,t.j. uložené na voľnom vzduchu, po dobu 2 až 3 roky. Výhrevnosť dreva je v podstate rovnaká pre všetky druhy, veľmi silno ju však ovplyvňuje vlhkosť. Veľmi nízku energetickú hodnotu má práchnivé drevo.

Brikety z dreva

Vyrábajú sa z pilín lisovaním pod veľkým tlakom, ich výhrevnosť je 16 000 kJ / kg. Majú valcovitý alebo obdĺžnikový tvar, obsah vody je menej ako 10 %. Dlho horia, predlžujú intervaly prikladania do ohniska, nízke percento emisií. Skladovať v suchom prostredí!

Brikety z hnedého uhlia

Lisujú sa z upraveného odsíreného uhlia, výhrevnosť je 20 až 23 000 kJ / kg, vlhkosť je veľmi nízka, obsah síry je do 0,6 %. Pri použití v krbových peciach a krbových vložkách je vhodné ich kombinovať s drevom, predlžujú intervaly prikladania.

Voľne sypané brikety vo vlhkom prostredí, vo vrstve nad 50 cm, premiešané s prachom, majú tendenciu samovznietenia.

Na trhu sú aj brikety z nekvalitného uhlia, ktoré obsahujú vyššie percento vody, síry, dusíka a popola. Pri ich spaľovaní dochádza k znečisteniu skla a jeho miernemu zožltnutiu. Od predajcu treba vždy žiadať chemické zloženie paliva.

Hnedé uhlie

Výhrevná hodnota, chemické zloženie a vlastnosti uhlia silne závisia od miesta ťažby. Výhrevnosť je v rozmedzí od 14 - 20 000 kJ / kg. Odporúčame uhlie s obsahom síry menej ako 2 % a dusíka 1,4 %, granulácia nad 3 cm. Nekvalitné hnedé uhlie má 7- 8 % síry, jeho spaľovanie je neekologické. Odporúčaná najmenšia granulácia uhlia je viac ako 30 mm. Pozor na uhlie skladované na voľnom priestranstve. Uhlie vystavené dažďu, môže absorbovať až 20 % zrážkovej vody. Neodporúčame kupovať napršané uhlie!

Výhrevnosť palív

Palivo Výhrevnosť palív
k Joule / kg kWh
dub 15 000 4,2
brikety z dreva 16 000 4,5
hnedé uhlie 17 000 4,7
brikety z hnedého uhlia 20 000 5,6
koks 29 000 8,0
čierne uhlie 32 000 8,9
benzín 44 000 12,2

 

Pri spaľovaní sa z paliva uvoľňuje energia viazaná v jeho hmote. Všetky druhy energie, bez rozdielu jej formy, meriamev jednotkách, nazývaných Joule.

Pôsobenie tepla za časovú jednotku nazývame tepelný výkon. Jednotkou každej formy výkonu je Watt.

Vzťah medzi výkonom a energiou je 1 Watt = 1 Joule / sek, resp. 1 Ws = 1 Joule

V praxi používame násobky týchto jednotiek: 1 kW = 1 000 W

1 kWh = 3 600 kJ, resp. 860 kcal

Najlepšiu predstavu o energii paliva získame, ak ju budeme udávať všeobecne používanou jednotkou kWh.

1 kWh = 3 600 kJ, resp. 3,6 MJ

Pre názornosť, energia 1kg suchého palivového dreva 15 MJ vyjadrená v kWh je:

15 000 / 3 600 = 4,2 kWh

Ako správne kúriť a prikladať

Následujúci článok prináša informácie o tom,ako správne zakúriť a prikladať do krbov,kachiel a ako sa vyvarovať najčastejších chýb. Aby krb,kachle správne fungovali, tak je úplne nevyhnutné, aby výkonovo vyhovovali priestoru, v ktorom sú umiestnené, preto venujte pozornosť tomuto návodu.

Prvé zakúrenie

Každé kachle a krbové vložky sú z výroby natreté špeciálnou farbou, ktorá sa vytvrdzuje až teplom. Pri vytvrdzovaní farba silno zapácha, niekedy sa až z kachli môže viditeľne uvoľňovať namodralý dym s chemickým pachom. Nie je žiadna chyba,je to normálny proces. Preto sa doporučuje prvé zakúrenie robiť ráno aby sa stihlo do večera vyvetrať. Niekedy sa stane, že zápach sa uvoľňuje   aj pri ďalších zakúreniach, ale po treťom zakúrení to musí prestať.

V prípade obostavieb krbov by sa prvé zakúrenie malo urobiť vo chvíli, keď posadíme na stojan/podstavec a ešte nie je zo strán obostavená. Takto sa vlastne krbová vložka vyskúša a ukáže sa či funuje, či sú v poriadku dymovody, napojenie do komína a komín.Ak je všetko v poriadku potom môžeme vložku obstavať. Niekedy sa stane, že teplom namáhané dymovody s vložkou popotiahnu o nejaký centimeter a všetko si sadne na svoje miesto. Je to potrebné aj u krbových vložiek s teplovodným výmenníkom. Ak ten ešte nie je pripojený, tak kúrime iba trocha a krátko, jedno mierne zakúrenie výmeník nepoškodí, ale nie je možné trvale kúriť s nepripojeným výmeníkom, pretože by sa zničil.

Zakúrenie

V minulosti sa k zakúreniu v kachliach používali noviny. Lenže dnes noviny takmer nehoria a preto sa k zakurovaniu doporučuje používať rôzne druhy pevných podpaľačov. Horia dlho dlhým plameňom a spoľahlivo zapália aj väčšie kusy dreva a tak nie je potrebné sa zdržiavať štiepaním triesok.

Takže pri zakurovaní postupujeme takto:
Otvoríme všetky vzduchové ovládače a dymovodnú klapku.Na staré studené uhíky dáme 1 podpaľovač

Teraz už palivo spoľahlivo horí a môžeme úplne uzavrieť spodný (primárny) vzduch. Ďalej kachle regulujeme privieraním sekundárneho vzduchu.Ak to nestačí, tak oheň stlmíme prvrtím komínovej klapky. U každých kachlí je údaj o spotrebe dreva. Ak tento údaj nemáme, tak sa dá zhruba vypčítať: hodinová spotreba dreva sa rovná výkon:4:účinnosť. To znamená, že ak máme kachle s výkonom 7 kw s účinosťou 75%, tak je ich hodinová spotreba dreva 7:4:0,75=2,33 kg/hod.takže do takýchto kachli by sme mali naložiť zhruba 5kg dreva (dvojhodinová spotreba) a rovnaké množstvo prikladať pri každom priložení.Tak dosiahneme to,že nebudme stále musieť behať ku kachliam a prikladať a zároveň to, že v kachliach bude dostatok paliva k tomu, aby oheň poriadne horel a nedochádzalo k dýmeniu, dechtovaniu  a tým špineniu skla a ničeniu komína.

Počas horenia nie je najmenší  dôvod otvárať dvierka a akokoľvek tam polienka postrkávať.Dosiahne sa tým len to, že sa bude dýmiť do miestnosti.

Prikladanie

Pri prikladaní sa robí najviac chýb. Často sa ľudia sťažujú, že im kachle pri prikladaní dýmia. Je to tým, že sa prikladá v nesprávnu dobu a zle. Správna doba pre priloženie je vtedy, keď v kachliach nie je dym ani plamene a na dne je len vrstva červených žeravých uhlíkov. Vyzerá to asi takto:

Postup priloženia:

 • zastavíme teplovzdušný ventilátor na krbe (ak je)
 • otvoríme naplno komínovú klapku (ak je)
 • otvoríme naplno všetky regulačné vzduchy
 • pripravíme si palivo na priloženie, aby vlastné prilženie prebehlo rýchlo
 • pootvoríme dvierka na asi 1 cm medzeru a necháme kachle chytiť poriadny ťah (cca 5-10 sec)
 • pomaly dvierka otvoríme celé
 • čo najrýchlejšie priložíme
 • zatvoríme dvierka
 • nastavíme opäť regulačné prvky na požadovanú intenzitu horenia
 • pustíme teplovzdušný ventilátor (ak je)
 • nastavíme komínovú klapku (ak je)

Ǔdržba kachlí

Zásadne sa riadime pokynmi výrobcu/dodávateľa uvedenými v návode na použitie. Vo všeobecnosti vsak platí, že pravidelne kontrolujeme tesniace šnúry a kvalitu obostavby krbu. Ak máte v kachliach šamotovú výplň, tak sa môžu občas objavovať praskliny.Nič sa nedeje, je to v poriadku do tej doby, pokiaľ nie cez praskliny vidiet až na železo za nimi.

Popolník vynášame podľa potreby,nekúríme však s úplne plným popolníkom, pretože by sa upchal rošt a k palivu by sa nedostal spodný vzduch.

Je potrebné kachle/krbovú vložku vymetať.Malo by sa to robiť aspoň raz do roka,najlepsie po vykurovacej sezóne,.Je terba vybrať deflektor, vymiesť dymovod aj komín. Avšak komín by sa mal vymetať častejšie, norma uvádza 3x za rok.